Kenyataan Sebutharga Terbuka No.JP/SN/PPA-FSP/HOB/05/2018 (Tawaran Kali Ke-2) : Sebutharga "To Fabricate, Design To Make And Construct One Unit Crew Cabin For Perhutanan Daerah Kalabakan, Sabah"

Tawaran adalah dipelawa daripada kontraktor di Daerah Tawau atau Daerah yang berdekatan dengannya yang berdaftar dengan Pusat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) atau mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan
(SPKK) berdaftar dengan Lembaga Pembangunan lndustri Pembinaan Malaysia (CIDB) dalam mana-mana Kelas, Kepala, Sub-Kepala, Gred Kategori dan pengkhususan yang berkaitan seperti berikut dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja-kerja berikut:-

No. Sebutharga Tajuk Kod Bidang Bayaran Tempat & Tarikh Dokumen Sebutharga Diperolehi
JP/SN/PPA-FSP/HOB/05/2018 Sebutharga "To Fabricate, Design To Make And Construct One Unit Crew Cabin For Perhutanan Daerah Kalabakan, Sabah" (Tawaran Kali Ke-2) CIDB dan mempunyai SPKK dalam Gred G1 Kategori B (Pengkhususan B02) atau Kategori CE (Pengkhususan C21) RM50.00 Bahagian Pergurusan Projek Dan Perkhidmatan Am, Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah, Gr. Flr, Blk D, KM11, Jln Labuk, Sandakan Sabah.
(Tel: 089-660811, 242500)

28 Sept. - 08 Okt., 2018.


Dokumen Meja Tawaran boleh diperiksa dan diperolehi mulai 28.9.2018 hingga 8.10.2018 pada waktu pejabat dengan bayaran dokumen sebanyak RM50.00. Cek Persendirian atau Syarikat tidak akan diterima langsung. Bayaran ini tidak akan dikembalikan. Ambil perhatian, hanya kontraktor yang berdaftar di bawah Kepala yang dinyatakan sahaja yang dibenarkan menyertai tawaran ini. Selain daripada itu wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa surat PENDAFTARAN ASAL yang dikeluarkan oleh pihak Pusat Kontraktor Negeri Sabah (PUKONSA) atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) atau Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)/CIDB. Sebutharga yang lengkap diisi hendaklah dihantar dan dimasukkan ke peti tawaran sebutharga, Sahagian Pengurusan Projek Dan Perkhidmatan Am, Jabatan Perhutanan Sabah, lbu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah KM11, Jalan Utara Sandakan pada atau sebelum jam 1200 tengahari pada 08.10.2018 (lsnin).

KETUA KONSERVATOR HUTAN